Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 10 kwietnia

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie

 Informacja dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

   W związku z epidemią koronowirusa Koronawirus (COVID-19) wypłaty świadczeń z ZFŚS nie będą wypłacane w gotówce. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzupełnienia nr konta.     


 Informacja dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

     Na podstawie art.53 ust.2 Karty Nauczyciela Zespół Szkół Zawodowych nr 2  zwraca się z prośbą o coroczne dostarczanie do 31 stycznia danego roku aktualnej decyzji ZUS określającej numer i wysokość pobieranej emerytury lub renty.

     Jednocześnie informujemy, że niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie spowoduje nienaliczenie odpisu a co za tym idzie brak możliwości korzystania przez Panią/Pana z przysługujących świadczeń.

    Ponadto , aby ubiegać się o świadczenie należy złożyć wniosek , którego wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Sprawę prosimy potraktować jako ważną.