W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce od września 2012 r. istnieją klasy o profilu wojskowym – technikum mechaniczne i technikum informatyczne.  

TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
•    organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
•    oceny stanu technicznego pojazdów;
•    wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
•    kontrolowania jakości wykonanych napraw;
•    prowadzenia usług motoryzacyjnych;
•    prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
•    kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie bezpłatnego prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:
•    stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
•    zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
•    salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
•    przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
•    przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
•    firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

 

 TECHNIKUM INFORMATYCZNE 

Absolwenci tego kierunku oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów zawodowych, m.in:
·         systemy operacyjne i sieci komputerowe  
·         programowanie strukturalne i obiektowe  
·         urządzenia techniki komputerowej  
·         oprogramowanie biurowe  
·         multimedia i grafika komputerowa  

Praktyczne umiejętności przygotowujące do przyszłego zawodu uczniowie zdobywają na zajęciach w nowocześnie wyposażonych pracowniach oraz podczas praktyki zawodowej (w trzeciej klasie).

PROFIL WOJSKOWY 

Przygotowanie wojskowe obejmuje treści, uwzględniające, m.in.:

·         zajęcia poligonowe,  

·         wyjazdy do jednostek wojskowych,  

·         ćwiczenia terenowe,  

·         musztra wojskowa,  

·         regulaminy wojskowe,  

·         terenoznawstwo,  

·         rajdy ekstremalne,  

·         biegi przełajowe,  

·         działania na sprzęcie wojskowym,  

·         zajęcia strzeleckie.  

Szkoła zapewnia uczniowi:

·         zajęcia prowadzone przez pracowników wojska,  

·         dodatkowe zajęcia sportowe (techniki samoobrony) w ramach godzin lekcyjnych,  

·         zajęcia na strzelnicy sportowej,  

·         zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,  

·         wyjazdy na obozy letnie obozy szkoleniowe,  

·         umundurowanie. 

Szkoła współpracuje z:

·        Ministerstwem Obrony Narodowej, szczególnie z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności MON,

·   Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,

·   Akademią Obrony Narodowej w Warszawie,

·        Wojskową Komendą Uzupełnień w Ostrołęce,  

·        Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim, 

·        Miejską Komendą Policji w Ostrołęce. 

Zwiększona ilość godzin z przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, język angielski 

Klasa o profilu wojskowym umożliwia: 

·         przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych,  

·         kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych,  

·         wybór jednostki wojskowej i rodzaju wojsk w celu odbycia zawodowej służby wojskowej 

 


 

Uczniowie obecnych klas maturalnych: 4 technik pojazdów samochodowych (4 Sw, 4 Isw) i 4 technik informatyk (4 Iw, 4 ISw) od 01 września 2018 r. do 31 stycznia 2020 r. realizowali I etap programu nauczania Edukacji Wojskowej przy wsparciu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce i 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu.

Program obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym także szkolenie poligonowe (obóz szkoleniowy). Szkolenie teoretyczne prowadzone było w Szkole. Szkolenie praktyczne odbywało się na terenie Jednostki Wojskowej w Przasnyszu w formie wojskowych dni szkoleniowych.

Szkoła otrzymała wsparcie finansowe, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało Miastu Ostrołęka - organowi prowadzącemu Szkołę dotację celową na zakup wyposażenia szkoleniowego (pakiet dla klasy) i umundurowania (pakiet dla uczniów) oraz organizację obozu szkoleniowego.

W ramach wsparcia pozafinansowego i nierzeczowego uczestnicy programu (po spełnieniu warunków) po zakończeniu nauki w Szkole na potwierdzenie realizacji programu otrzymają Certyfikat MON dla absolwenta i Zaświadczenie Dyrektora Szkoły wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie realizowanego programu. Ponadto na świadectwie ukończenia szkoły wpisana zostanie ocena z przedmiotu Edukacja wojskowa.

Absolwent szkoły uczestniczący w programie nabędzie prawo do:

- odbycia skróconego szkolenia wojskowego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej,

- pierwszeństwa w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej,

- przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji).

Obowiązkowo na zakończenie realizacji programu w I półroczu klasy programowo najwyższej przeprowadzony został sprawdzian, który obejmował sprawdzian teoretyczny (wiedzy) i sprawdzian praktyczny (umiejętności). W celu sprawdzenia wiedzy uczniowie napisali test  odpowiedzieli na pytania otwarte. W ramach sprawdzenia umiejętności wykonali zadania z zakresu: regulaminów wojskowych i musztry, taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego, terenoznawstwa, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno – saperskiego, obrony przed bronią masowego rażenia, powszechnej obrony przeciwlotniczej.

Wiedzę i umiejętności uczniów oceniała komisja, w skład której weszli: przedstawiciele Jednostki Wojskowej w Przasnyszu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce, Urzędu Miasta Ostrołęki i Szkoły

Sprawdzian odbył się 20 stycznia 2020 r. na terenie Szkoły.

FOTO RELACJA

Uczniowie klas mundurowych 1gSw oraz 1 gIw w dniach 11 i 12 grudnia 2019 r. uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu strzeleckim. Młodzież pod okiem profesjonalnych instruktorów próbowała swoich sił na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego "Obrońca" w Troszynie. Był to pierwszy krok w nauce profesjonalnego posługiwania się bronią. A wszystko to odbywało się w atmosferze gwarantującej indywidualne podejście do każdego ucznia. Szkolenie zostało podzielone na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna obejmowała zapoznanie się z zasadami korzystania ze strzelnicy, budowę i zasadę działania broni palnej, sposoby bezpiecznego posługiwania się bronią palną, ładowanie i zmiana magazynków, postawy strzeleckie oraz zasady celowania i pracy na spuście. Część praktyczna obejmowała strzelanie z broni z wykorzystaniem poznanych technik. Była to niewątpliwie jedna z atrakcyjniejszych form poznawania specyfiki żołnierskiej służby, a doświadczenia okazały się cenną lekcją.

FOTO RELACJA

Nasza Szkoła otrzymała dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 36040,00 zł oraz środki z Miasta Ostrołęki w kwocie 9010,00 zł na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej. Zgodnie z umową  zakupiony został indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy mundurowej dla 53 uczniów za kwotą 45050,00 zł. Indywidualny pakiet wyposażenia otrzymali uczniowie klasy 3 Technik pojazdów samochodowych i klasy 3 Technik informatyk, którzy realizują program nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja Wojskowa.

  
W dniach 26 i 27.11.2019 r. uczniowie klas pierwszych: 1pSw i 1pIw o profilu wojskowym, odbyli wyjazdowe szkolenie strzeleckie na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego "Obrońca" w Troszynie. Po zapoznaniu się z teoretycznymi informacjami na temat budowy broni, amunicji strzeleckiej oraz regulaminem obiektu i warunkami prowadzenia zajęć ze szkolenia strzeleckiego, przystąpili do praktycznego wykonania strzelania z karabinka sportowego 5,6 mm kbks. Strzelając na odległości 25 m, z postawy siedzącej, wykorzystując podpórkę pod karabinek, uczyli się celowania, skupienia i właściwego ściągania języka spustowego, uzyskując świetne wyniki: rekord 1pIw - 95/100 pkt. i 1pSw - 92/100 pkt.! Rzucamy rękawice innym klasom - kto zdobędzie lepszy wynik?
 

07.11.2019 r. uczniowie z klasy wojskowej III Sw uczestniczyli w  spotkaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrołęce - Wojciechowicach. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności zdobyte podczas zajęć z zakresu obronności. Występ poprzedzony został wyjaśnieniem, w jakich warunkach i okolicznościach żołnierze wykorzystują swoje umiejętności. Uczestniczący w spotkaniu Pan kpt. Marcin Markiewicz z WKU Ostrołęka uzupełnił i wzbogacił wiedzę dzieci na temat zadań współczesnego żołnierza. Dzieci wykazywały ogromne zainteresowanie opowieściami Pana Kapitana i zaangażowaniem oraz serdecznością uczniów naszej szkoły.

Podczas spotkania dzieciom z wszystkich grup przedszkola zostały wręczone dyplomy i nagrody za II edycję Konkursu Plastycznego pt. „Barwy i Symbole 5 Pułku Ułanów Zasławskich". Nagrody ufundowało Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ulanów Zasławskich z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli Pani Alina Bałdyga - wicedyrektor naszej szkoły, Pani Wiesława Gałka - nauczycielka naszej szkoły - prezes Stowarzyszenia Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce oraz Pani Ewa Duszak - przewodnicząca Rady Osiedla Wojciechowice. Na zakończenie spotkania młodzież naszej szkoły przekazała dzieciom kosz słodyczy. Spotkanie z przedszkolakami przygotowały nauczycielki - wychowawczynie przedszkola pod kierunkiem Pani Krystyny Kwiatkowskiej - Dyrektor. Jak każdego roku spotkania w przedszkolu są niezwykłe, pełne autentycznych emocji okazywanych przez dzieci.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie: Natalia Podzielna, Mateusz Skonieczny, Jakub Samsel, Szymon Zapert, Patryk Jędrzejczyk, Dominik Kurpiewski, Kacper Ziemak, Sebastian Stodolski, Sebastian Lenkiewicz, Sebastian Twardowski, Krystian Burkacki, Marcin Rejmontowski, Kamil Zera.

FOTO RELACJA

 

W dniu 28 października 2019 r. uczniowie Certyfikowanych Klas Mundurowych: 3 Iw, 3 Sw, 4 Iw, 4 Sw, 4ISw uczestniczyli w Wojskowym Dniu Szkoleniowym - zajęciach praktycznych z Edukacji Wojskowej. Zajęcia odbyły się na terenie 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu. Zajęcia przeprowadzone zostały zgodnie z założeniami programu edukacji wojskowej. Kolejne Wojskowe Dni Szkoleniowe będą odbywały się w każdą trzecią środę miesiąca.

FOTO RELACJA

         24 października 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim po raz ósmy odbył się „Pieszy Rajd Żołnierza – 20 lat Polski w NATO”. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
Celem rajdu było uczczenie rocznicy 20 lecia Polski w NATO, przeprowadzenie zawodów użyteczno – bojowych oraz ćwiczenie sprawności taktycznej według norm szkoleniowych. Ponadto przeprowadzono zajęcia dotyczące tematyki historycznej i kształtowania postaw  patriotycznych. Poprzez propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego  wypoczynku uczniowie mieli okazję odkrywać  walory  krajoznawcze i przyrodnicze Puszczy  Piskiej. W ten sposób kształtowano postawę  proekologiczną.
W czasie marszu zespoły wykonywały zadania taktyczne z norm wojskowych na poszczególnych punktach kontrolnych: wynoszenie rannego z pola walki na noszach, ustawienie pojedynczej miny, rzut granatem na odległość, pokonanie terenu różnymi sposobami, przenoszenie skrzynki z amunicją – czołganie, zakładanie OP 1, ewakuacja uszkodzonego pojazdu z pola walki, strzelanie w systemie śnieżnik.
Komisja oceniająca, po zsumowaniu punktów, przyznała:
I miejsce drużynie w składzie:
Michał Adamowski, Cezary Bieńkowski, Bartosz Głażewski, Szymon Kamień, Ryszard Mierzejewski, Paulina Gołębiowska, Paulina Duszak, Szymon Żach.
II miejsce zajęła drużyna w składzie:
Filip Bagiński, Patrycja Białczak, Radosław Fijałkowski, Konrad Gołębiowski, Marian Jaskulski, Maksymilian Pawłowski, Jakub Pierzchała.
III miejsce zajęła drużyna w składzie:
Patryk Jędrzejczyk, Jakub Samsel, Dawid Sędrowski, Mateusz Skonieczny, Szymon Zapert, Mateusz Zdunek.

Puchary dla zwycięskich zespołów przygotował Komendant WKU w Ostrołęce.
W klasyfikacji - strzelanie w systemie śnieżnik wyłonionych zostało czterech najlepszych strzelców: I miejsce – Damian Łępicki z klasy 1gSw, II miejsce – Kacper Sitek z klasy 1gIw, III miejsce – Kamil Grabowski z klasy 2 Sw, IV miejsce Szymon Kamień z klasy 2 Iw. Dyplomy dla najlepszych strzelców przygotował Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali dyplomy za wzięcie udziału w zawodach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z rajdu.

FOTO RELACJA

Uczniowie klas wojskowych podjęli akcję pt. „Mundurowa Pamięć”.
W dniach 29 i 30 października 2019 r. odwiedzili miejsca pamięci, zapalili znicze, oddali hołd poległym i zmarłym żołnierzom.
W Krukach byli na mogiłach poległych w II wojnie światowej i mogile gen. Ludwika Kickiego – poległego w bitwie pod Ostrołęką /26.05.1831 r./, byli także przy pomniku poległych w II wojnie światowej przy ul. Poległych w Ostrołęce. Na cmentarzu Parafialnym oddali cześć poległym w II wojnie światowej, żołnierzom 5 Pułku Ułanów Zasławskich oraz pomordowanym przez SB w 1945 r.
Na cmentarzu komunalnym uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz ofiar zbrodni katyńskiej.
Ponadto zapalili znicze przy pomniku 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce przy Al. Wojska Polskiego, czcząc pamięć żołnierzy poległych w walkach narodowo – wyzwoleńczych.

FOTO RELACJA

Dnia 30 maja 2019 r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs „Programowanie w C++” dla klas trzecich Technikum Informatycznego.Uczniowie biorący udział w konkursie rozwiązywali zadania, pisząc programy na trzech różnych poziomach trudności przy użyciu edytora programowania języka C++. Uczestnicy konkursu mieli okazję zmierzyć się z zadaniami obejmującymi techniki programowania, takie jak rekurencja czy iteracja. Zwycięzcami konkursu, którzy rozwiązali zadania ze wszystkich poziomach trudności zostali:

  • Krzysztof Krawczyk , klasa 3 Iw - jako pierwszy rozwiązał zadania ze wszystkich poziomów trudności.
  • Patryk Murawski, klasa 3 Iw - jako drugi rozwiązał zadania ze wszystkich poziomów trudności.

Uczniowie, wyróżnieni w konkursie, którzy rozwiązali zadanie z jednego poziomu w najkrótszym czasie spośród osób biorących udział w konkursie:

  • Czarek Rutkowski - kl. 3Iw, 
  • Patrycja Gerwatowska - kl. 3ISw,
  • Milena Szymołon - Kl. 3ISw

Zwycięzcy otrzymają bezpłatny dostęp do szkolenia online z programowania w C++ z możliwością otrzymania certyfikatu po jego pomyślnym ukończeniu. Fundatorem nagrody jest https://liblink.pl/8kFapkBUMB. Uczniowie wyróżnieni otrzymają nagrody książkowe.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła Anna Panuś.

 

 

W dniu 22.05.2019 r. na strzelnicy PZŁ w m. Stepna-Michałki (gm. Olszewo- Borki) odbyły się wojewódzkie eliminacje do V. Centralnego Zlotu Klas Mundurowych. W zawodach wzięło udział 7 reprezentacji klas mundurowych ze szkół z terenu województwa mazowieckiego. Naszą szkołę reprezentowała dziesięcioosobowa drużyna z klasy 2Sw w składzie: Sebastian Dumała, Mateusz Grzegorczyk, Patryk Jędrzejczyk, Damian Mróz, Jakub Samsel, Adrian Parzych, Dawid Sędrowski, Sebastian Twardowski, Szymon Zapert, Mateusz Zdunek. Po wyrównanej rywalizacji w strzelaniu z 5,6mm kbks, rzucie granatem na odległość i 5-kilometrowym marszobiegu terenowym, podczas którego uczestnicy dodatkowo przenosili na noszach polowych rannych i 25kg skrzynki z amunicją, nasza drużyna uplasowała się na TRZECIM miejscu, zdobywając puchar, medale i cenne nagrody. Dodatkowo, po przeprowadzonej dogrywce strzeleckiej, Adrian Parzych zdobył puchar dla NAJLEPSZEGO STRZELCA zawodów. Gratulujemy!

FOTO RELACJA